Επικοινωνία

Λειτουργός Επικοινωνίας Επενδυτών (Investors Relations Officer):
κα Γιάννα Θρασυβούλου- Παραπάνου

Τηλέφωνο: (+357) 22 121 770
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22 338 225
Email: cytrustees@cy.bankofcyprus.com

Τμήμα Μετοχών

Υπηρεσία Μετοχών & Χρεογράφων Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Λτδ
Τηλέφωνο: (+357) 22 121 755
Τηλεομοιότυπο: (+357) 22 336258
E-mail: shares@cy.bankofcyprus.com

Διεύθυνση:
Λεωφ. Λεμεσού 154
Λευκωσία, Κύπρος