Επενδυτική Πολιτική

Τα άρθρα του Καταστατικού της Εταιρείας δεν περιορίζουν τους Διοικητικούς Συμβούλους όσον αφορά την επενδυτική πολιτική, όμως οι Διοικητικοί Σύμβουλοι εφαρμόζουν περιορισμούς και όρια  τα  οποία  συνάδουν με τους ισχύοντες Περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμους και Κανονισμούς και με τις εκάστοτε οδηγίες και εγκυκλίους του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου («ΧΑΚ») και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Επενδυτικό Χαρτοφυλάκιο

Κινητές αξίες
i. Επένδυση σε κινητές αξίες κάθε μιας από τις δημόσιες εταιρείες εισηγμένης στο ΧΑΚ να μην υπερβαίνει το 10% του ολικού ενεργητικού του Κυπριακού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου με την εξής εξαίρεση:

η επένδυση σε αξίες εκδότη με χρηματιστηριακή αξία πέραν του 10% της συνολικής χρηματιστηριακής αξίας της αγοράς μπορεί να ανέρχεται σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό συμμετοχής των εκδοτών αυτών στη συνολική χρηματιστηριακή αξία της αγοράς.
   
ii. Επένδυση μέχρι ποσοστού 10% του ολικού ενεργητικού του Κυπριακού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου σε νεοεκδιδόμενες κινητές αξίες, εφόσον οι όροι έκδοσής τους προνοούν την υποχρέωση προς υποβολή αίτησης για την εισαγωγή τους στο ΧΑΚ και οι αξίες αυτές εισαχθούν μέσα σ’ ένα χρόνο από την έκδοσή τους.

iii. Επένδυση σε μη εισηγμένες κινητές αξίες (μη συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων κάτω από την παράγραφο ii) και / ή μη εισηγμένους μεταβιβάσιμους πιστωτικούς τίτλους να μην υπερβαίνει συνολικά το 10% του ολικού ενεργητικού του Κυπριακού Επενδυτικού Χαρτοφυλακίου.

iv. Το ποσοστό που θα κατέχεται από την Εταιρεία σε κάθε μια από τις εισηγμένες κινητές αξίες στο ΧΑΚ να μην υπερβαίνει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου της εν λόγω εταιρείας και σε περίπτωση ομολογιακών αξιών, το 10% των ομολογιακών αξιών του ίδιου εκδότη.
 
Επενδυτική Πολιτική

Σε περίπτωση επένδυσης σε άλλο επενδυτικό οργανισμό το ποσοστό που θα κατέχεται δε θα ξεπερνά το 10% των μεριδίων του επενδυτικού οργανισμού, εφόσον ο άλλος επενδυτικός οργανισμός δε θα ελέγχεται από τα όργανα διοικήσεως της Εταιρείας.

v. Κατ’ εξαίρεση, το ποσοστό που θα κατέχεται σε δημόσια χρεόγραφα δύναται να ανέλθει μέχρι το 35% του ολικού ενεργητικού του Χαρτοφυλακίου κατόπιν έγκρισης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΧΑΚ και με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Οικονομικών.

Τραπεζικές καταθέσεις
vi. Οποιοδήποτε κεφάλαιο κρίνεται ορθό και εύλογο να διατηρείται βραχυπρόθεσμα σε ρευστή κατάσταση για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό ή επενδυτικό πρόγραμμα ή ώστε να μπορεί η Εταιρεία να εκμεταλλευτεί κάποια αξιόλογη ευκαιρία σε μεταγενέστερο χρόνο, θα μπορεί να τοποθετείται σε εμπρόθεσμο τοκοφόρο λογαριασμό σε τράπεζα.

Ρευστά διαθέσιμα

vii. Η Εταιρεία καθ’ οιονδήποτε χρόνο θα διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα για να καλύπτει τα διάφορα διαχειριστικά, οικονομικά και άλλα έξοδα λειτουργίας.

Πώληση σημαντικού μέρους του χαρτοφυλακίου επενδύσεων
viii. Πώληση ποσοστού 40% ή μεγαλύτερου του χαρτοφυλακίου σύμφωνα με την εκτιμημένη του αξία όπως αυτή θα καθορίζεται από τους Διοικητικούς Συμβούλους, θα υπόκειται σε έγκριση των μετόχων.